Sommarbröllop?

Har ni tänkt gifta er i sommar? Har ni även tänkt skriva ett äktenskapsförord som skall gälla från det att ni gifter er?

Ni har då en månad innan och en månad efter vigseln på er att skicka in ert äktenskapsförord till Skatteverket för registrering. Gör ni det så gäller ert äktenskapsförord från och med ert vigseldatum. Skickar ni in det senare än en månad efter ert bröllop så gäller äktenskapsförordet från det datum det registreras.

Det tar inte lång tid att beställa och skriva ett äktenskapsförord, på JuridiskaDokument.nu laddar ni snabbt och enkelt ner ett äktenskapsförord som ni fyller i och undertecknar och skickar in till Skatteverket. Det medföljer noggranna ifyllnadsinstruktioner så ni vet vad de olika alternativen innebär och all information om hur ni skall göra efter undertecknandet är utförligt angett, allt från vilka bilagor ni skall skicka med till ett registreringsbrev som skall bifogas till Skatteverket.

Dokumentet hittar ni genom att klicka på denna länk: Äktenskapsförord - Giftorättsgods till enskild egendom

Grattis och lycka till, alla sommarens blivande makar! 


.

Upphäva äktenskapsförord

Om ni inte längre vill att ert äktenskapsförord skall gälla så hjälper det inte att ni river itu det. Eftersom ert äktenskapsförord är registrerat hos Skatteverket så är det fortfarande i kraft trots att ni har rivit ert exemplar.

För att annullera ett redan registrerat äktenskapsförord måste man upprätta ett nytt äktenskapsförord och i detta upphäva det gamla och återigen registrera detta hos Skatteverket. DÅ först är det gamla ogiltigt..

Äktenskapsförord - Testamente

Ett äktenskapsförord mellan makargör giftorättsgods till enskild egendom och vice versa, och är av betydelse om ni skiljer er. Ett inbördes testamente mellan makar däremot, träder i kraft då någon av er avlider.

Har ni i ert äktenskapsförord avtalat om att all egendom är vardera makens enskilda egendom så kommer ni inte att göra någon bodelning alls utan var och en tar sitt vid en skilsmässa. Har ni avtalat om att viss specifik egendom skall vara enskild egendom så delar ni på all övrig egendom utöver denna i samband med äktenskapsskillnaden.

Ett testamente däremot, blir aktuellt då någon av er avlider. Har ni ett äktenskapsförord så ärver den efterlevande maken även den enskilda egendomen med fri förfoganderätt om ni inte skrivit in något annat i testamentet.
Exempel: Tore och Rut har vars ett särkullbarn och är gifta. De har skrivit ett äktenskapsförord där de avtalat att allt de ägde innan äktenskapet skall vara vardera makens enskilda egendom och även skrivit ett inbördes testamente där de önskar att deras särkullbarn skall vänta med att ta ut sin laglott tills de båda har avlidit. Rut ärver då Tores kvarlåtenskap, dvs även den enskilda egendomen, med fri förfoganderätt.

I samband med Tores bortgång görs en bouppteckning som registreras hos Skatteverket och som sedan tas fram igen då Rut avlider. Den egendom som enligt äktenskapsförordet är Tores enskilda egendom tillfaller då hans särkullbarn och det som är Ruts enskilda egendom tillfaller hennes särkullbarn. All egendom därutöver delas lika mellan de två barnen i lika delar.

Det finns givetvis alternativa händelser till detta exempel: särkullbarnen kanske inte respekterar sina föräldrars sista önskan i sitt testamente om att vänta med att ta ut sin laglott vid förälderns bortgång är en. En annan är att Rut har, på grund av olika omständigheter (sjukdom, ålderdom etc), kanske varit tvungen att sälja både egendom som hon har ärvt av Tore såväl som sin egen egendom så att det inte finns något kvar, med mera.

Kontentan av det hela är dock att ni skall tänka så som jag skrev i inledningen av inlägget:

Äktenskapsförord - Skyddar egendom vid en skilsmässa
Inbördes testamente - Skyddar er vid dödsfall

.

Äktenskapsförord - Enskild egendom till giftorättsgods

Då åren går kanske ni som gifta börjar tänka om vad gäller ert äktenskapsförord och vill omvandla den enskilda egendomen till giftorättsgods igen. Eller ni kanske vill ändra så att endast den ena makens enskilda egendom skall omvandlas till giftorättsgods.

Detta är givetvis helt genomförbart. Det enda ni behöver göra är att upprätta ett nytt äktenskapsförord  där ni omvandlar den enskilda egendomen till giftorättsgods och registrera detta hos Skatteverket. Detsamma gäller om ni helt vill upphäva ert äktenskapsförord.

JuridiskaDokument.nu hittar ni juridiska dokument både för privatpersoner och för företag. Här kan ni även beställa äktenskapsförord för nedladdning.

.

Registrering av äktenskapsförord from 111001

Från och med 111001 skall äktenskapsförord registreras hos Skatteverket i stället för hos tingsrätten.

Själva betydelsen med ett äktenskapsförord finns självklart kvar: man omvandlar giftorättsgods till enskild egendom eller enskild egendom tillbaka till giftorättsgods.

Formkraven är också de samma:
* Ett äktenskapsförord skall vara skriftligt samt undertecknat av makarna.
* För att ett äktenskapsförord skall vara juridiskt hållbart måste det registreras.

Efter undertecknandet skickar man in äktenskapsförordet i original till Skatteverket samt betalar in registreringsavgiften på deras bankgiro. I samband med betalning uppges namn, personnummer samt en notering om att det handlar om äktenskapsförord.

Då Skatteverket har registrerat ert äktenskapsförord i äktenskapsregistret skickas originalet tillbaka till er.

.

Äktenskapsförord - Särkullbarn

Har ni särkullbarn är det givetvis viktigt att ni skriver ett inbördes testamente mellan makar för att skydda varandra vid dödsfall. Detta eftersom särkullbarn alltid har rätt att få ut sitt arv direkt vid förälderns bortgång.

Vad ni även bör tänka på är att skriva ett äktenskapsförord. Då en av er avlider så upplöses ert äktenskap och en bodelning skall göras. I och med giftorätten så har makar (grovt förenklat) rätt till hälften av den andre makens tillgångar vilket innebär att den efterlevande maken ärver detta med fri förfoganderätt och den andra delen fördelas till särkullbarnen.

Har en av er stora tillgångar som inte har gjorts enskilda (fastigheter, konton osv) genom ett äktenskapsförord så skall dessa då delas på. Tro alltså inte att "eftersom vi endast har särkullbarn så ärver de ändå mig om jag dör och får då allt jag har". Den efterlevande maken har som sagt först rätt till hälften genom giftorätten.

Läs mer om äktenskapsförord här: Thorlund Juristbyrå - Äktenskap och äktenskapsförord

Vill ni beställa ett äktenskapsförord kan ni göra det här: Thorlund Juristbyrå


.

Registrera äktenskapsförordÄktenskapsförord skall från och med 111001 registreras hos Skatteverket. Läs mer i detta inlägg: Registrering av äktenskapsförord from 111001.

Som jag skrev tidigare i inlägget om registrering av äktenskapsförord så skall ert äktenskapsförord skickas in till tingsrätten efter att ni skrivit under det. Innan dess träder det inte i kraft.

Tillsammans med originalet skall ni skicka in två vidimerade kopior av äktenskapsförordet samt personbevis på berörda makar.

Då äktenskapsförordet kommer in till tingsrätten får det ett diarienummer samt en stämpel och från den stunden har det trätt i kraft, så att säga. Efter detta kontrolleras om registreringsavgiften är betald samt om äktenskapsförordet är korrekt underskrivet och överensstämmer med personbevisen.

Om allt är i sin ordning stämplas äktenskapsförordet en gång till varefter det skickas tillbaka till er. En kopia av ert äktenskapsförord behålls av tingsrätten och SCB får en anmälan till sitt register.


.

Äktenskapsförord med utländsk medborgare

"Vad händer om enda parten i ett framtida äktenskap inte är svensk medborgare? Jag vill gifta mig med min utländska särbo, hon är spansk och jag är svensk. Vi ska gifta oss i sverige. Hur utformar vi ett äktenskapsförord då? Hon har inget svenskt personbevis eller svenskt personnummer.

Tack för en utmärkt service."

Hej sonic och tack för berömmet!

Ni bör i ert äktenskapsförord avtala om vilket lands regler som skall gälla för era förmögenhetsförhållanden, annars gäller de regler som finns i landet som ni bosätter er i efter giftermålet.

Om den ena parten inte har ett svenskt personnummer eller svenskt personbevis så använder man sig av födelsedatumet och den identitetshandling personen har från hemlandet alternativt personens pass.

Hoppas du fortsätter att följa bloggen och glöm inte att beställa ett äktenskapsförord när den dagen kommer! :D

.

Vidimera kopia på äktenskapsförord

Då jag fick en kommentar på ett tidigare inlägg angående vem som skall vidimera kopior så tänkte jag skriva någon rad om detta.

Att vidimera en kopia innebär att man intygar att kopian överensstämmer med originalet. Den som vidimerar måste alltså se originalet i samband med att vidimeringen görs. Det bör vara två personer som vidimerar din kopia.

Personerna som vidimerar bör vara myndiga och bör inte heller vara berörda av det ärende som kopian behövs till. Inte ens om man är mamma eller syskon till någon som berörs. Samma sak om det är frågan om kopior som skall lämnas in för registrering av äktenskapsförord och dylikt.

En vidimering kan se ut som följer:

"Kopians riktighet intygas" / "Härmed intygas att kopian överensstämmer med originalet" / "Vidimeras"

[underskrift]
--------------------------------------
Anna Andersson
Tel: 070-0000000"

I vissa fall finns det särskilda krav på hur en vidimering skall se ut men då brukar det framkomma i just det specifika ärendet. Det kan exempelvis finnas krav på att det skall vara stämplat och underskrivet av en viss tjänsteman osv. I de flesta fall kan dock en vidimering se ut som i exemplena ovan.


.

Beställ äktenskapsförord -Både före och efter äktenskapets ingående.

Beställ ditt äktenskapsförord hos Thorlund Juristbyrå!

Ni kan skriva ett äktenskapsförord både:

1. Inför äktenskapet - Gäller från äktenskapets ingående om det lämnas in för registrering hos tingsrätten inom en månad från det att ni gifte er.

2. Under pågående äktenskap - Ert äktenskapsförord äller då från det datum som det registreras hos tingsrätten.


.